UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE "NICOLAE TESTIMITEANU" din R.MOLDOVA

 
 

Testemitanu

   Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” este un centru ştiinţific, curativ, cultural de instruire universitară, postuniversitară prin rezidenţiat şi de formare continuă a medicilor şi farmaciştilor din Republica Moldova.

 

   USMF a fost fondată în baza Institutului de Medicină nr. 1 din Sankt-Petersburg, evacuat în timpul celui de al II-lea război mondial în Kislovodsk, care, ulterior, a fost transferat la Chişinău împreună cu studenţii şi întregul cadru profesoral, sub numele de Institutul de Stat de Medicină. Institutul şi-a început activitatea la 20 octombrie 1945, având o singură facultate – cea de Medicină Generală, care întrunea 32 de catedre la care îşi făceau studiile cca 1000 de studenţi.Procesul didactic era realizat de 130 de profesori, inclusiv 20 de doctori habilitaţi şi 23 de doctori în ştiinţe medicale.

 

   Fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a servit drept impuls pentru dezvoltarea învăţământului superior medical şi consolidarea sistemului de sănătate din republică. În 1954 a fost creată Facultatea de Pediatrie, în 1959 – cea de Stomatologie, în 1963 – Facultatea  de Medicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie. Necesitatea instruirii continue a specialiştilor după absolvire a contribuit la înfiinţarea Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, în anul 1962. În scopul creării condiţiilor adecvate pentru buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice, în acelaşi an a fost fondat Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În 1965 Institutul a obţinut I categorie, iar în 1967 i-a fost încredinţat să realizeze forme noi de instruire continuă diferenţiată pe specialităţi a viitorilor medici – prin subordinatură şi internatură.

 

   Din anul 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927 – 1986) – Om Emerit, ilustru savant, talentat pedagog şi educator, om de stat, organizator experimentat în domeniul sănătăţii publice, care a contribuit substanțial la organizarea şi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în ţara noastră. A fost un promotor militant al renaşterii naţionale, al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

 

   La 25 iulie 1991, Institutul de Stat de Medicină “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău a fost reorganizat în Universitate. În 1996 instituţiei i s-a dat un nou nume – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova. În anul 1992, cu trecerea la o treaptă mai superioară – postuniversitară de instruire a viitorilor specialişti medici şi farmacişti prin rezidenţiat, se deschide Facultatea Rezidenţiat şi Secundariat Clinic.

 

   Actualmente, USMF “Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu internaţional, care pregăteşte cadre medicale şi farmaceutice, în conformitate cu viziunile moderne şi exigenţele internaţionale de instruire şi educaţie a viitorilor specialişti. La nivel universitar, instruirea se realizează în cadrul facultăţilor: Medicină nr.1 (inclusiv specialitatea Sănătate Publică), Medicină nr.2 (pentru studenţii internaţionali), Stomatologie, Farmacie şi Secţia de pregătire preuniversitară (pentru studenţii-cetăţeni ai altor ţări); la nivel postuniversitar – în cadrul facultăţilor Rezidenţiat şi Secundariat Clinic, Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie şi secţia Doctorat şi Masterat. În scopul eficientizării procesului de formare ştiinţifico-practică a cadrelor de medici de familie, stomatologi şi farmacişti, pe lângă Universitate funcţionează Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară (2003); Clinica Stomatologică Universitară nr.1 (1977), nr.2 (2012) şi Centrul Farmaceutic Universitar (1982).

 

   Instruirea cadrelor se efectuează în baza programelor moderne, racordate la standardele europene, punându-se efectiv accentul pe cele mai stabile valori, metodologii şi elemente didactice: tradiţii, concepţiile avansate, modalităţile de analiză şi sinteză, nivelul de disciplină şi atitudine, modalităţile de instruire reproductivă şi creativă. Se implementează instruirea în modul integrat, forme interactive, probleme de situaţie, caz clinic și nemijlocit la patul pacientului, medicina bazată pe dovezi, programe virtuale, pacienţi standardizaţi, instruirea la distanţă, la locul de muncă, telemedicina etc. Studiile universitare, în primii ani, se efectuează în limbile română, rusă şi engleză. În cadrul Filierei Francofone (din 1998), care activează la Facultatea Medicină nr.1, studiile se realizează preponderent în limba franceză.

 

   Un rol important în procesul de instruire-cercetare în Universitate îl are Biblioteca Ştiinţifică Medicală, care numără peste 1 mln. de exemplare de carte şi alte surse moderne de informaţie. Din anul 1997 Universitatea este conectată la reţeaua Internet, iar în 2002 a fost creat Centrul Universitar de Informare “Infomedica”.

 

   Nobila misiune de pregătire a cadrelor revine corpului profesoral-didactic cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profesională. În cadrul a 2 departamente, 62 de catedre, un curs, 19 laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, activează circa 1000 de specialişti, inclusiv 12 academicieni şi membri corespondenţi ai AŞM, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 134 de doctori habilitaţi şi 486 de doctori în ştiinţe medicale, 14 Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Acest potenţial, pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, întreţine relaţii de colaborare, în domeniul formării specialiștilor medici şi farmaciști, dezvoltării ştiinţelor medicale și farmaceutice, şi medicinei practice cu peste 90 de universităţi, facultăți, centre medicale şi clinici din Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Cehia, Slovacia, SUA, Israel, România, Rusia, Ucraina ş.a.

 

   Colaborarea internaţională contribuie la integrarea în sistemele educaţionale europene şi mondiale; dezvoltarea mobilităţii studenţilor şi a profesorilor, implementarea noilor metode de instruire, cercetare, diagnostic şi asistenţă medicală, obţinerea granturilor de finanţare a proiectelor de cercetare, instruire şi dezvoltare instituţională.

 

   USMF “Nicolae Testemiţanu” dispune de o bază tehnico-materială bine dotată, care asigură toate domeniile de activitate universitară. Pe parcursul a 70 de ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 40 de mii de medici şi farmacişti, dintre care peste 7000 activează în multe ţări ale lumii. Actualmente, la catedrele şi cursurile universitare, amplasate în 86 de clinici şi policlinici moderne, îşi fac studiile cca 7600 de tineri din Republica Moldova şi din alte 32 de ţări ale lumii. Cu ajutorul experţilor şi a organismelor naţionale şi internaţionale a fost elaborată Strategia de Dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020, care la 27 octombrie 2010 a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova ca parte componentă a Programului de Dezvoltare a învăţământului Medical şi Farmaceutic în Republica Moldova. Ulterior a fost elaborată Strategia de Informatizare a Universităţii în perioada 2012-2015.

 

   Misiunea de bază a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” este definită magistral de rolul cheie pe care îl deţine atât în procesul de reformare a învăţământului superior medical, cât şi a sistemului de sănătate din ţară. Alinierea la tot ce e modern în învăţământul universitar, dezvoltarea şi aprofundarea activităţilor de cercetare şi inovare în domeniul medicinei, desfăşurarea ritmică a muncii clinice sunt cele trei componente care determină imaginea actuală a Universităţii.