Default Header Image

Scurt istoric

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (în continuare USMF „Nicolae Testemiţanu”) este singura instituție de învăţământ superior care instruiește medici și farmaciști. Devine una dintre cele mai prestigioase instituții din țară, fiind recunoscută și peste hotare.

USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost constituită în baza Institutului de Medicină nr. 1, a Institutului de Medicină nr. 2, Institutului de Pediatrie din Leningrad (astăzi Sankt Petersburg) și a reprezentanților altor instituții de profil din Federația Rusă, care au fost evacuați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial la Kislovodsk și ulterior transferați în RSSM, împreună cu studenţii şi întreg corpul didactic, fiind fondat Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (ISMC).

Institutul şi-a început activitatea la 20 octombrie 1945, având doar o facultate – cea de Medicină Generală, care întrunea 32 de catedre. Aici îşi făceau studiile cca 1000 de studenţi, iar procesul didactic era realizat de 130 de profesori, inclusiv 20 de doctori habilitaţi şi 23 de doctori în ştiinţe.

Fondarea Institutului de Stat de Medicină din Chişinău a servit drept impuls pentru dezvoltarea învăţământului superior medical şi consolidarea sistemului de sănătate din republică. În 1954 a fost creată Facultatea de Pediatrie, în 1959 – cea de Stomatologie, în 1963 – Facultatea de Medicină Preventivă, iar în anul 1964 – Facultatea de Farmacie. Necesitatea formării continue a specialiştilor a contribuit la înfiinţarea Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor în anul 1962.

În scopul creării condiţiilor adecvate pentru buna desfăşurare a activităţii ştiinţifice, în acelaşi an a fost fondat Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice. În 1965 Institutul a obţinut categoria I, iar în 1967 i-a fost încredinţat să realizeze forme noi de instruire continuă a viitorilor medici, organizate pe specialităţi prin subordinatură şi internatură.

Din anul 1990, Institutul poartă numele lui Nicolae Testemiţanu (1927-1986) – Om Emerit, ilustru savant, talentat pedagog şi educator, om de stat, organizator experimentat în domeniul sănătăţii publice, care a contribuit substanțial la coordonarea şi dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii în ţara noastră. A fost un promotor al renaşterii naţionale, un militant de vază al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.

La 25 iulie 1991, Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău a fost reorganizat în Universitate. În 1996 instituţia a fost redenumită Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova.

În anul 1992, odată cu trecerea la o treaptă superioară – postuniversitară – de instruire a viitorilor medici şi farmacişti prin rezidenţiat, se deschide Facultatea de Rezidenţiat şi Secundariat Clinic.

Actualmente, USMF „Nicolae Testemiţanu” este o instituţie de învăţământ superior, care pregăteşte cadre medicale şi farmaceutice în conformitate cu viziunile moderne şi exigenţele internaţionale de formare a specialiştilor în domeniul dat.

Instruirea superioară integrată de specialitate (ciclul I și II) se realizează în cadrul facultăţilor: Medicină nr. 1 (la specialitățile: Medicină, Medicină preventivă, Optometrie, Asistență medicală generală), Medicină nr. 2 (specialitatea Medicină pentru studenţii internaţionali), Stomatologie, Farmacie şi la Centrul de instruire preuniversitară (pentru cetăţenii altor state).

Din luna noiembrie 2015, studiile superioare de doctorat (ciclul III) se desfășoară în cadrul Școlii doctorale în domeniul Științe Medicale a Consorțiului instituțiilor organizatoare de doctorat. Cercetările științifice fundamentale și aplicative avansate se realizează în cadrul programelor de postdoctorat.

Studiile postuniversitare se efectuează la Facultatea de Rezidenţiat. În scopul optimizării procesului de instruire profesională continuă în domeniul medical și farmaceutic, începând cu 16 mai 2016, Facultatea de Educație Medicală Continuă a fost reorganizată ca Departament Educație Medicală Continuă (DEMC).

Pentru a eficientiza formarea ştiinţifico-practică a cadrelor medicale, pe lângă Universitate funcţionează Clinica Universitară Stomatologică (1977), Centrul Farmaceutic Universitar Vasile Procopișin (1982), Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale (2002), Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară (2003), Centrul Stomatologic Universitar (2011), Centrul de Medicină Tradițională Chineză (2011), Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală (2013) – unul dintre cele mai performante centre de acest gen din regiunea Europei de Est, Centrul Universitar de Reabilitare Medicală (2017), Centrul de Consiliere Psihologică Ghidare în Carieră (2018) și Complexul Sociocultural Universitar (2020).

Instruirea cadrelor se efectuează în baza programelor moderne, racordate la standardele europene, punându-se efectiv accent pe cele mai stabile valori, metodologii şi elemente didactice: tradiţii, concepţii avansate, modalităţi de analiză şi sinteză, nivel de disciplină şi atitudine, modalităţi de instruire creativă. Se implementează instruirea în mod integrat, forme interactive, probleme de situaţie, cazuri clinice și nemijlocit la patul pacientului, medicina bazată pe dovezi, programe virtuale, pacienţi standardizaţi, instruirea la distanţă, la locul de muncă, telemedicina etc.

În primii ani, studiile universitare se efectuează în limbile română, rusă şi engleză. În cadrul Filierei Francofone (din 1998), care activează la Facultatea de Medicină nr. 1, predarea are loc preponderent în limba franceză.

Un rol important în procesul de instruire și cercetare la Universitate îl are Biblioteca Ştiinţifică Medicală, care numără cca 900 de mii de exemplare şi alte resurse moderne de informare. Din anul 1997, Universitatea este conectată la reţeaua Internet, iar în 2002 a fost creat primul centru de informare „Infomedica”. Actualmente Biblioteca pune la dispoziția utilizatorilor Centrul de Informare Europeană, Centrul de Informare și Documentare al Organizației Mondiale a Sănătății, trei centre de informare „Infomedica” și Centrul de scriere academică.

Nobila misiune de pregătire a cadrelor îi revine corpului profesoral-didactic cu un valoros potenţial intelectual şi o bogată experienţă profesională. În cadrul a 4 departamente, 61 de catedre, unui curs, 23 de laboratoare şi 2 centre ştiinţifice, activează circa 1200 de specialişti, inclusiv 8 academicieni şi 5 membri corespondenţi ai Academiei de Ştiințe a Moldovei, membri titulari şi de onoare ai academiilor altor state, 172 de doctori habilitaţi şi 528 de doctori în ştiinţe, 15 Laureaţi ai Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

Pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, această echipă menține relaţii de colaborare în sfera formării specialiștilor – viitorilor medici şi farmaciști, dezvoltării ştiinţelor medicale și farmaceutice, şi medicinei practice cu peste 90 de universităţi, facultăți, centre medicale şi clinici din România, Ucraina, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Olanda, Cehia, Slovacia, Rusia, SUA, Israel ş.a.

Colaborarea internaţională contribuie la integrarea în sistemele educaţionale europene şi mondiale; dezvoltarea mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor, implementarea metodelor moderne de instruire, cercetare, diagnostic şi asistenţă medicală, obţinerea granturilor de finanţare a proiectelor de cercetare, educație şi dezvoltare instituţională. USMF „Nicolae Testemiţanu” dispune de o bază tehnico-materială bine dotată ce asigură toate domeniile de activitate universitară.

Pe parcursul a 75 de ani de activitate, Universitatea a instruit peste 44 de mii de medici şi farmacişti, dintre care peste 7000 activează în instituţii medicale din străinătate. Actualmente, la catedrele universitare, inclusiv la cele clinice care sunt amplasate în 88 de clinici şi policlinici moderne, îşi fac studiile peste 7000 de tineri din Republica Moldova şi din alte 33 de ţări ale lumii.

Cu ajutorul experţilor şi organismelor naţionale şi internaţionale, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” pentru perioada 2011-2020, care, la 27 octombrie 2010, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, ca parte componentă a Programului de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în RM. Documentul a fost revizuit în anul 2016 și aprobat la Senat.

Ulterior, a fost elaborată Strategia de informatizare a Universităţii pentru perioada 2012-2015. Ca rezultat al implementării acestei strategii a fost creat Sistemul Informațional de Management Universitar (SIMU), care asigură transparență și obiectivitate în procesul de instruire și evaluare, eficientizează comunicarea între subdiviziuni, contribuie la sporirea calității managementului universitar.

Universitatea a fost evaluată la nivel internațional de către Comisia Europeană de Evaluare Academică a Asociației DentEd Evolves (2001), Consiliul de Evaluare al Conferinței Internaționale a Decanilor Facultăților de Expresie Franceză (2005), reprezentanții Asociației Școlilor de Medicină din Europa și ai Federației Mondiale pentru Educație Medicală (2013-2014), iar Facultatea de Stomatologie a fost acreditată de Consiliul Dentar din California, SUA (2016, 2018).

În anul 2009, USMF „Nicolae Testemiţanu” obține, în premieră, Certificatul de calitate, ca urmare a implementării Sistemului de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2008, iar din 2016 aplică standardul ISO 9001:2015 și obține certificatul de calitate corespunzător.

Universitatea este membră a Asociației Școlilor de Medicină din Europa (2011), Asociației Internaționale a Universităților (2012), Asociației pentru Educație Medicală din Europa (2013) și este înregistrată în Directoriul Mondial de Școli Medicale.

Misiunea de bază a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova este definită magistral de rolul cheie pe care îl deţine atât în procesul de reformare a învăţământului superior medical, cât şi a sistemului de sănătate din ţară.

Racordarea la toate realizările moderne din învăţământul universitar, dezvoltarea şi aprofundarea activităţilor de cercetare științifică, tehnologie şi inovare în domeniul medicinei, desfăşurarea ritmică a activității clinice sunt cele trei componente ce caracterizează imaginea actuală a Universităţii.

Universitatea este decorată cu Ordinul Gloria Muncii (2005) și Ordinul Republicii (2015).

Cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la nașterea reputatului chirurg Nicolae Testemițanu, prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 220 din 23.09.2016, anul 2017 a fost declarat Anul Nicolae Testemițanu. Decizia dată reprezintă o onoare deosebită pentru comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, dar şi un bun prilej de a comemora această personalitate notorie al cărui nume îl poartă instituția în prezent.

În anul 2019, USMF „Nicolae Testemițanu” a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional conform standardelor Federației Mondiale de Educație Medicală (World Federation for Medical Education - WFME).

În acest context, la 19 iunie Universitatea a primit Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani, eliberat în baza Protocolului nr. 46 din 14 iunie 2019 al Consiliului de acreditare al Agenției Independente de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan – entitate abilitată de WFME cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de învățământ.