Oportunitati Header image

Mobilitate

Mobilitate academică – activitate de studiu, formare sau stagiu, efectuată de un student sau un cadru didactic într-o instituție de învățământ dintr-o țară diferită de cea de origine a beneficiarului.

 

Etapele de implementare a mobilității academice

1. Lansarea apelului pentru aplicații. Apelul conține informație despre programul de finanțare, condițiile și actele necesare pentru aplicare, termenul limită de aplicare, link-ul unde poate fi făcută aplicația și date de contact ale persoanei responsabile. Apelul este publicat pe pagina oficială a USMF Nicolae Testemițanu" (www.usmf.md), pagini de facebook: Mobilitate USMF Nicolae Testemițanu", Erasmus USMF Nicolae Testemițanu" și Asociația Studenților și Rezidenților (ASR USMF). Apelul este lansat cu cel puțin 3 săptămâni înainte de termenul limită. În cazul apelurilor adăugătoare, acest termen poate fi mai scurt.

2. Evaluarea și selecția candidaților. Această etapă este implementată diferit, în funcţie de Universitatea UE cu care se implementează proiectul. Majoritatea universităților UE recepționează aplicațiile, evaluează și selectează candidații în baza criteriilor interne de selecție. Alte universități solicită selectarea candidaților direct de către USMF "Nicolae Testemițanu", ce se efectuează în baza criteriilor de selecție interne descrise mai jos.

3. Informarea candidaților despre statutul de câștigător/ne-câștigător. Candidații sunt informați de către universitatea care a efectuat selecția, iar cînd este cazul - de către Departamentul Relații Internaționale și Integrare Europeană.

4. Organizarea mobilității propriu-zise pentru câștigători. Semnarea documentelor necesare (invitație, acord de grant, acord de studii, ș.a.), emise de Universitatea Gazdă; pregătirea dosarului pentru obținerea vizei (dacă este necesară); asigurare medicală; biletul de călătorie; identificarea spațiului locativ în țara-gazdă.

 

Mobilități Academice în cadrul USMF Nicolae Testemițanu”

USMF Nicolae Testemițanu" implementează mobilități academice atât în cadrul acordurilor de colaborare încheiate cu universitățile partenere, cât și a diverselor programe finanțate de Comisia Europeană și guvernele țărilor UE.

În cadrul programelor finanțate de Comisia Europeană, Universitatea este eligibilă din anul 2012 - în Programul Erasmus Mundus, și din 2015 - în Programul Erasmus+.

 

 

Mobilitățile Erasmus+ se desfăşoară la universități UE, cu care USMF Nicolae Testemițanu" a semnat acorduri inter-instituționale.

 1. Universitatea Chester, Marea Britanie
 2. Universitatea City Birmingham, Marea Britanie
 3. Universitatea Lituaniana pentru Științe ale Sănătății, Lituania
 4. Universitatea din Tartu, Estonia
 5. Universitatea pentru Științe Reale, Austria
 6. Universitatea Saarland, Germania
 7. Universitatea Aristotel din Thessaloniki, Grecia
 8. Universitatea Norvegiană de Sud-Est, Norvegia
 9. Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia
 10. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania
 11. Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mureș, Romania
 12. Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Romania

 

 

Mobilități academice în baza acinternaționale partenere:

 1. Mobilităţile de stagiu profesional de 2 săptămîni în cadrul Universității de Științe Medicale din Poznan, Polonia. În fiecare vară, studenți de la fiecare facultate merg în mobilitate profesională în bazele clinice ale Universității de Științe Medicale din Poznan.
 2. Stagieri pentru rezidenți pe termene de 10 și 6 luni în domeniul cardiologiei în cadrul Universității Lituaniene pentru Științe ale Sănătății.

 

Alte tipuri de mobilități academice pentru studenți și cadre didactice:

 1. Programele de mobilitate oferite de Agenția Universitară a Francofoniei:
 • Bursele de cercetare în doctorat și postdoctorat Eugen Ionescu” în universitățile partenere - UMF „Gr.T.Popa” din Iași și UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România (5 persoane). Acest program le permite cercetătorilor din universitățile-membre AUF să beneficieze de mobilitate de cercetare pe o perioadă de la 3 la 5 luni și este finanțat de Guvernul României,   bursele fiind gestionate de AUF.

 

 • Burse de stagiu profesional AUF, prin care se oferă finanțare completă studenților care vor să urmeze un stagiu la o întreprindere sau într-o instituție, în funcție de domeniul de învățământ selectat, pentru o perioadă aproximativă de formare de la 1 la 3 luni . Mobilităţile de stagiu profesional, oferite de Agenția Universitară a Francofoniei, vizează familiarizarea studenţilor Filierei Universitare Francofone, din anul 5 de studii, cu mediul profesional corespunzător formării lor şi le permit să obţină competenţe utile, ce ar facilita încadrarea lor profesională după absolvirea studiilor universitare. Aceste stagii se realizează în serviciile Centrelor Spitalicești Universitare din instituțiile partenere din Nantes, Angers, Montpellier 1, Marseille  (Franța) și Bruxelles (Belgia).

 

 1. Mobilități de perfecționare de 1 lună în universitățile partenere UMF „Gr.T. Popa” din Iași și UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, România, în cadrul proiectului Agenției Universitare a Francofoniei  „Licența în Medicina Generală”.

 

 1. Bursă de susţinere în formarea medicală acordată de Universitatea Liberă din Bruxelles, FOSFOM: «Fonduri de Susţinere în Formare Medicală ».  Această mobilitate se adresează rezidenţilor francofoni, care optează pentru o perfecţionare mai specială pentru a putea efectua unul, doi sau maximum trei ani de formare în specialitate, în cadrul unui spital din reţeaua Universităţii Libere din Bruxelles. Aceste burse se adresează, în exclusivitate, studenţilor originari din ţările ce nu sunt membre ale Uniunii Europene.

 

 

METODOLOGIA DE SELECȚIE A BENEFICIARILOR MOBILITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ la USMF

 

Criterii de eligibilitate pentru candidaţi:

 

 • pentru mobilităţi de studii și cercetare: să fie studenți înmatriculaţi la USMF „Nicolae Testemițanu”, care au realizat integral programul de studii de licență/integrate pentru anul de studii/semestrul precedent; mobilitatea poate fi organizată pentru studenți la studii superioare de licență/integrate începând cu anul II de studii, cu excepția ultimului an de studii, iar pentru studii superioare de doctorat începând cu semestrul II al I an de studii, cu excepția semestrului II al ultimului an de studii; nu au restanțe academice și sancțiuni disciplinare.
 • pentru mobilităţi de predare: să activeze în calitate de cadre didactice la USMF „Nicolae Testemițanu” și să realizeze un program de predare acceptat de universitatea parteneră. Au prioritate cadrele didactice care nu au mai beneficiat anterior de o mobilitate de predare.
 • pentru mobilităţi de formare: să fie angajaţi ai USMF „Nicolae Testemițanu” într-un domeniu de activitate corespunzător unuia dintre domeniile pentru care există acorduri bilaterale cu universităţi partenere. Au prioritate persoanele care nu au mai beneficiat anterior de o mobilitate de formare.

 

Criterii de selecţie

Pentru mobilităţi de studii

 • candidaţii studenți/rezidenți vor fi evaluaţi în funcţie de rezultatele academice din anii anteriori, cât şi printr-un interviu axat pe motivaţia şi planul de valorificare a competenţelor, ce urmează a fi dobândite prin mobilitate. Aceștia vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a mediei obţinute conform următoarei formule de calcul:

 

Mf = 60% Ma + 40% Ni

 

unde, Mf este media finală, Ma reprezintă media anilor de studiu anteriori, iar  Ni reprezintă nota la interviu.

 • studenții-doctoranzi vor fi selectați pentru mobilități în funcție de performanța la studiile universitare avansate și rezultatele cercetării, raportate prin numărul articolelor publicate și calitatea proiectului de mobilitate. Media finală de concurs pentru studenții-doctoranzi va fi calculată conform formulei:

 

Mf = 20% Nia + 50% Nce + 20% Pm

 

unde, Mf este media finală, Nia reprezintă nota media la instruirea avansată, Nce reprezintă nota la activitățile de cercetare raportată prin numărul de articole publicate, Pm – aprecierea la proiectul de mobilitate.

 

Pentru mobilităţi de predare şi de formare, selecţia va ţine de acceptul candidatului de către instituţia parteneră.

 

Informații suplimentare

 • Candidaţii eligibili, dar care nu au fost declaraţi admişi, vor fi incluși în lista de rezervă. În cazul în care un câștigător își retrage candidatura, în locul său va fi selectat următorul candidat din lista de rezervă, ce se elaborează la fiecare apel pentru burse separat și este valabilă doar pentru acest apel.
 • Dacă doi sau mai mulți candidați vor acumula aceeași medie finală, Comisia de selecție va solicita scrisori de recomandare de la cadrele universitare pentru fiecare candidat. Va fi selectat candidatul cu cea mai bună recomandare.
 • Candidații, ale căror dosare vor fi considerate de Comisia de selecție ca fiind incomplete și/sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, nu vor participa la concurs.

 

 

Echivalarea și recunoașterea creditelor obținute în mobilitate

Mobilitatea internațională și inter-instituțională de succes presupune recunoașterea academică și transferul creditelor. Recunoașterea creditelor este procesul, prin care o instituție certifică faptul că rezultatele învățării obținute și evaluate într-o altă instituție îndeplinesc cerințele unuia dintre programele pe care le oferă.

ECTS reprezintă sistemul european de acumulare și transfer al creditelor din domeniul învățământului. Scopul principal este transparența la nivel european în învățământul superior și facilitarea recunoașterii diplomelor la nivel trans-național. ECTS este un sistem de credite conceput pentru a-i ajuta pe studenți să se strămute mai facil dintr-o țară în alta.

Având în vedere diversitatea programelor și instituțiilor de învățământ superior, este puțin probabil ca creditele și rezultatele învățării dintr-o componentă educațională unică din două programe diferite să fie identice. În practică, procedura de recunoaștere înseamnă că numărul de credite obținute pentru rezultatele academice compatibile, obținute într-un alt context, va înlocui numărul de credite alocate pentru rezultatele învățării la instituția ce recunoaște creditele. Așadar, cursurile pentru care se obțin creditele la instituția-gazdă a mobilității și care urmează a fi recunoscute, trebue să fie compatibile cu cele de la universitatea de unde provin studenţii.

 

Mai multe detalii despre ECTS:

https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_ro